Lapkričio 13-ąją finišavo Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių verslo inkubatoriaus įgyvendinamos „Jaunimo verslumo iniciatyvų skatinimo programos“ viena veiklų – verslo idėjų generavimo projektas „Čia mano Šiauliai“.

Konkurso nugalėtoja pripažinta Didždva­rio gim­na­zi­jos ko­man­da „Vers­li DG“, antrąją ir trečiąją vietas laimėjo Ju­liaus Janonio gim­na­zi­jos ko­man­dos – „Aš+Tu“ ir „Avan­gar­das“. Pastaroji tik vienu komisijos balu pralenkė ketvirtoje vietoje likusią Šiaulių universiteto gimnazijos komandą TBPS. Pasak konkurso finalo dalyvius pasveikinusio Šiaulių miesto mero Justino Sartausko, džiugu, kad jaunimo verslumo iniciatyvų skatinimo programa sulaukė tokio aktyvumo. Akivaizdu, kad Šiauliuose gyvenantis ar studijuojantis jaunimas savitai mąsto apie miestą ir galimą verslą – tai rodo pateikti ir socialinės, ir infrastruktūros bei IT sferų projektai.

Finale – 17 komandų   

Rugsėjo pradžioje prasidėjusiame jaunimo verslo idėjų konkurse „Čia mano Šiauliai“ startavo 19 miesto gimnazijų, profesinio rengimo centro, kolegijų bei universiteto komandų – po aštuonių etapų finišą pasiekė 17. Pasak konkursą organizavusio Šiaulių verslo inkubatoriaus direktoriaus Felikso Aliaus Valio, konkurse pristatytos jaunimo verslo idėjos, jaunų žmonių entuziazmas nekelia abejonių, kad toks projektas turi būti tęsiamas. „Džiugina jaunimo požiūris į miestą, verslą – jauni žmonės mato tai, ko mes, vyresni, nebepastebime. Jeigu kai kurios komandos ateitų į Šiaulių verslo inkubatorių, galbūt jau po keleto dienų būtų įsteigusios savo įmonę“, – sako F. A. Valys.

Tokios pat nuomonės ir konkurso komisijos nariai – žinomi miesto verslininkai, politikai, mokslininkai. Po finalo išsakytuose argumentuose bei komentaruose visi jaunimo verslo idėjas vertinę komisijos nariai pripažino, kad konkursas turi tęstis ne tik kitais metais, bet ir tapti tradiciniu. Taip pat būtina jį tobulinti, ieškoti naujų partnerių, o miesto savivaldybei – ieškoti galimybių ir būdų įgyvendinti patraukliausias jaunimo verslo idėjas.

Pagrindinis projekto tikslas buvo skatinti jaunimo verslumą: atrinkti ir įvertinti inovatyvias, miesto pažangą skatinančias ir miesto tradicijas puoselėjančias jaunimo idėjas, galinčias prisidėti prie miesto urbanistinio veido pokyčių. Konkurso eigoje ne kartą tobulintas, brandintas idėjas pil­nu­tė­lė­je Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­liotekos sa­lė­je komandos pristatė kompetentingai komisijai. Pristatymuose netrūko vaizdinės medžiagos, šmaikštumo bei jaunatviško azarto.

Geriausios idėjos – gimnazistų

Po kelias valandas trukusio finalo paaiškėjo, kad daugiausiai komisijos balų (310) gavo Didždvario gim­na­zi­jos ko­man­dos „Vers­li DG“ pro­jek­tas „Vir­tua­lus tu­ras po Šiau­lius“. Projekto idėja – su­kur­ti in­for­ma­ci­nę sis­te­mą apie mies­to rengi­nius, pa­nau­do­jant iš­ma­niuo­siuo­se te­le­fo­nuo­se instaliuo­tas pro­gra­mas „APP“. Tokiu būdu ir mies­tie­čiai, ir tu­ris­tai ga­lė­tų bet ka­da gau­ti in­for­ma­ci­jos apie kul­tū­ros, spor­to ar pra­mo­gi­nius renginius. Pro­jek­tu jau su­si­do­mė­jo mo­bi­lio­jo ry­šio bend­ro­vės.

Antroje vietoje likusi Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos ko­man­da „Aš+Tu“ pelnė 291 balą. Jos pa­reng­tas pro­jek­tas skir­tas rep­re­zen­tuo­ti Šiaulių mies­tą, jo is­to­ri­ją ir kul­tū­rą. Idėjos es­mė – už­ra­šų kny­gu­čių ir lip­du­kų ga­my­ba bei pla­ti­ni­mas. Projektą nu­ma­to­ma įgy­ven­din­ti, įku­riant Mo­ki­nių mo­ko­mą­ją bendrovę.

277 balus surinkusi Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos ko­man­da „Avan­gar­das“ pelnė tre­čiąją vie­tą. Šios komandos idėja – po­pu­lia­rin­ti Šiau­lius kaip dvi­ra­čių mies­tą. „Avan­gar­das“ siū­lo įgy­ven­din­ti „geltonų­jų dvi­ra­čių“ nuo­mos idė­ją, įreng­ti mo­bi­lius dvi­ra­čių ta­kus „Bik­way“, te­le­fo­nų įkro­vik­lius prie dvi­ra­čių, su­kur­ti mo­bi­liąją pro­gra­mė­lę ir in­ter­ne­to sve­tai­nę. Gimnazistų pro­jek­tu su­si­do­mė­jo „Bal­tik vai­ras“ ir ki­tos bend­ro­vės.

Apdovanojimai – verslo ir pasiekimų parodoje

Kitos konkurso dalyvių pristatytos verslo idėjos susijusios su dvi­ra­čių inf­rast­ruk­tū­ros pro­jek­tais, pramo­gų zo­nomis prie Prūdelio, centrinio miesto parko sutvarkymas ir pritaikymas šiauliečiams, taros supirkimo ir perdirbimo punktų įrengimas miesto prekybos centruose, vasaros lau­ko ki­no teat­ro įkūrimas. Įdomu tai, kad rezultatų lentelėje daugelį komandų viena nuo kitos skiria tik taškas ar du. Didžiausias atotrūkis – keturių paskutiniąsias vietas užėmusių komandų.

Konkurso nugalėtojai turės galimybę pristatyti savo idėjas lapkričio 27–29 die­no­mis vyk­sian­čioje vers­lo ir pasiekimų pa­ro­doje „Šiau­liai-2014“, miesto sa­vi­val­dy­bės sten­de. Pirmąsias tris vietas laimėjusios komandos bus apdovanotos piniginiais prizais – dviejų tūkstančių, pusantro ir vieno tūkstančio litų.

Jaunimo verslumo konkursas „Čia mano Šiauliai“ – viena iš „Jaunimo verslumo iniciatyvų skatinimo programos“ veiklų. Programą įgyvendina viešoji įstaiga Šiaulių verslo inkubatorius, o finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė, šiais metais pirmą kartą tokiai programai sky­ru­si 150 tūks­tan­čių li­tų.

[Not a valid template]

Jaunimo idėjų konkurso galutiniai rezultatai:

Diagrama